Perşembe , Kasım 26 2020

Hanefi Alimleri Kimlerdir?

1.DİNDE MÜÇTEHİD

Bu, usûl ve fürû’da hiç bir müctehidi taklid etmeksizin, kendisinin koyduğu prensip ve kaideler çerçevesinde ic-tihâd eden zattır

DEVAM EDEN MEZHEPLER: 150 îmam A’zam , 204 İmâm Şâfıî, 241 Ahmed b. Hanbel, 179 Malik b. Enes

DEVAM ETMEYEN MEZHEPLER: TABERİ- SEVRİ – EVZAİ- SÜFYAN B. UYEYNE – LEYS B SAD…..

2.MEZHEPTE MÜÇTEHİD

Asli konularda imamına tabii , feri konularda muhalif…

182 Ebû Yusuf, 189 İmâm Muhammed, 158 İmâm Züfer, 204 Hasan b. Ziyâd

3.MESELEDE MÜÇTEHİD

Bunlar mensubu bulundukları mezhebde hükmü bulunmayan meseleler hakkında içtihada muktedir olan fakîhlerdir.


261 Ebû Bekir el-Hassâf, 321 Tahâvî, 370 Kerhî, 452Halvânî, 483 Serahsî, 482Pezdevî, 592Ka-dîhân vb.fakihler…

4.TAHRİÇ ASHABI

İçtihada kudretleri bulunmayan mukallid fakîhe ashâb-ı tahrîc denir. Bunlar, mensubu bulundukları mezhep müc-tehidlerine ait
kapalı sözleri açıklarlar, iki manaya ihtimali olan kavli (sözü), diğer nasslarla mukayese ederek bir yöne tevcih ederler.

Mezhepde hükmü bulunmayan meseleler hakkında mezhebinin nass ve kaidelerinden yeni hükümler çıkarırlar…[1]


370 Ebû Bekir el-Cassâs, 522 Ebû Abdullah el-Cürcânî gibi fakîhler

5.TERCİH ASHABI

Mezhep içinde aynı konuda rivayet olunan farklı rivayet ve kavillerden birini diğerine tercih eden fakihe tercih ashabı denir.

Bu tabakaya mensup olan fakîh, tercih esnasında “bu evlâdır”, “bu daha sahihtir”, “bu daha açıktır”, “bu kıyas için daha uygundur” gibi terimleri kullanır.


428 Kudûrî, 593 Merğinânî, 861 İbnul-Hümâm gibi fakihler

6.TEMYİZ ASHAB

Bu Zâhirü’r-rivâye ile nevâdir rivayeti, kuvvetli ile zayıf rivâyed birbirinden ayıran fakîh kişidir.
Mütûn-i Erbaa (Dört metin) müellifleri bu tabakaya mensupturlar.

710 Nesefî, 863Mavsılî, 673 Tâcü’ş-Şerîa, 694 Muzafferüddin b. Saati… Mütûn-i Erbaa müellifleri [2]

7.MAHZA MUKALLİD

Bu, ictihad, tercih, temyiz ve tahrice se-lahiyetli olmayıp yalnız bir mezhebe ait hüküm, mesele ve rivayetlerin büyük bir kısmını ezberlemiş, bunları eserlerine almış olan herhangi bir âlimdir. Hicri sekizyüz yılından sonraki Hanefî fakihlerinin ekserisi bu kısma dahildir.


1088 Alaeddin el-Haskafî; 1252 İbn Âbidin gibi…[3]


[1] İbn Kemâl Paşa, “Tabakâtui-Fukahâ, Süleymaniye Düğümlü Baba Kütüphanesi, no: 351/16, vr. 127-131;


[2] İbn Âbidîn, “Uküdü Resmi’İ-müftî”, Mecmuatü’r-Resâil, I, 11-12; Reddü’l-Muht’âr, I, 77;

[3] Taşköprüzâde, Tabakâtu’l-Fukahâ, Musul, 1961, s. 1 ve dev. Seyyid ; Bey, I, 239 ve dev.; Bilmen, I, 313-314;

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

Atların zekatı nasıl hesaplanır?

Kişinin sahip olduğu atlar ticarimi değil mi bakılır şayet ticaret için yanında tutuyorsa atların kıymetlerinin …

Bir cevap yazın