Salı , Kasım 24 2020

Hanefi Mezhebi Kuruluş Kitapları

İmam Azam/ v.150

1.MÜSNED;  İçtihatlarında delil olarak kullandığı hadisleri içerir…

2.FIKHUL EKBER; Akadide dayalı 1 eseridir…bir çok şerhi bulunmaktadır….

3.FIKHUL EBSAT;  Akadide dayalı 1 eseridir…Oğlu Hammad, Talebesi Ebu Yusuf ve Belhi rivayet etmiştir…

4.ALİM VEL MÜTEALLİM; Akadide dayalı 1 eseridir…Soru cevap şeklinde kaleme alınmıştır…

5.RİSALE; Kendisinin Mürcie den olduğu iddiasına cevap sadadinde yazılmıştır…

6.KASİDETÜ NUMANİYYE; Efendimize medh için yazılmıştır….

7.VASİYYE; İslami esaslarla ilgili dostlarına yaptığı tavsiyeler…

İmam Yusuf/ v.182

1.KİTABUL HARAC; Harun reşidin isteği ile yazıldı…vergi hukuku ile ilgili…

2.İHTİLAFU EBİ HANİFE VE EBİ LEYLA;  Hocasının tarafını tutmakla beraber bir hilaf kitabıdır…

3.KİTABUL ASAR; Ebu Hanifeden rivayet ettiği hadis ve fıkhi görüşleri içerir…

4.KİTABUR RED ALA SİYERİL EVZAİ; Evzaiye yaptığı  red kitabıdır…

İmam Muhammed/ v.189

Zahiru’r-Rivaye: İmamı Azam(150) ve talebeleri İ. Muhammed(189) ve Ebu Yusuf’un(183) TEVATÜR ile gelen görüşleri

1.el-Asl: İmam Muhammed’in ilk yazdığı kitap. İmam Muhammed’in en geniş kitabı olduğu için Mebsut da denir. 

2.el-Camiu’s-Sağir: Ebu Yusuf aracılığıyla İ. Azam’dan gelen görüşler. Leknevi buna bir şerh yazdı: en-Nafiu’l-Kebir. Tek cilttir.

3.el-Camiu’l-Kebir: İmam Muhammed’in direk İmam-ı Azam’dan aldığı görüşlerini içerir         

4. es-Siyeru’s-Sağir: Uluslar arası hukukla ilgili bir eser.   

5. es-Siyeru’l-Kebir:  Evzaî, S.Sağir’i görünce “Kufeliler ne anlar bu işten” deyip İ.Muhammed’i eleştirince İmam daha kapsamlı bu eseri hazırladı

6. ez-Ziyadat: Bütün bu beş kitaba yapılan ziyadelerdir.

7. Muvatta; Şeybani rivayeti…Her ne kadar da literatür kitaplarında bulunmasada bİze göre…

Nadiru’r-Rivaye: İmamı Azam(150) ve talebeleri İ. Muhammed(189) ve Ebu Yusuf’un(183) AHAD ile gelen görüşleri

1. Keysâniyyât: Süleyman b. Saîd el-Keysân tarafından rivayet olunan görüşleri ihtiva eder.

2. Harûniyyât: İ.Muhammed bu eseri Harûn er-Reşîd’le yaptığı seyahatler esnasında yazmıştır. O devirdeki kanun ve nizamları ihtiva eder.

3. Cürcâniyyât: Ali b. Salih el-Cürcânî’nin rivayet ettiği meseleleri ihtiva eder  

4. Rakkıyyât: İmam Muhammed bunu Rakka şehrinde kadı iken yazmıştır. Bu kitabı da Muhammed b. Semâa rivayet etmiştir.

Zayıf rivayetle:İ. Muhammed(189)’e nisbet edilenler…

1.el-Hücce ala ehli’l-Medine: İ Muhammed, Medine dönüşü bazı fikirleri değişti.Değişmeyen düşüncelerini İ Malik’e karşı savunmak için yazdı. 4 cilttir. 

2. Kitabu’l-Asar:İmamı Azam’ın rivayetleri var. Hadis sayısı azdır. Daha çok sahabe sözleri var. Tek cilt.

3.Kitabul kesb; Kazanç ve ticaretle ilgili bir kitap…

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

İlim Talebesinin El Kitapları

“Sen ilme küllünü vermediğin sürece ilim sana cüzünü vermez” der büyükler. Peki ilim talebesi ilme …

Bir cevap yazın