Perşembe , Kasım 26 2020

İnsanın Kaderinde; Eş, Rızık ve Ömür değişmez mi?

Meşhur bir soru olarak günümüzde bu 3 şey zikredilir…Yazımıza geçmeden önce Kaderin Allah’ın bir sırrı ve mahlukatına imtihan vesilesi olduğunu kabul etmeliyiz ki imanımızın 6. Şartı bunu gerektirir. Zira Efendimiz ﷺ;

“Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz” buyurmuştur. [1]

Kader ve Kaza Nedir?

Kader; Allah’ın,ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin zaman ve mekanını, sıfatlarını, özelliklerini bilip, ezelde o suretle tahdid etmesidir.[2]

Kaza; Allah’ın, ezelde irade ve takdir eylediği şeyleri, zamanı gelince
ezeldeki ilim, irade ve takdirlerine uygun olarak yaratması, demektir.[3]

Demek ki bizim Kader’den muradımız Kaza’dır…Peki Kaza değişir mi? Akaidde müçtehid ve otorite olan İmam Rabbani Hz.leri şöyle der;

“Kaza 2 kısımdır; 1.si Mübrem/Değişmez… 2.si Muallak/Bir şeye bağlı…

Mübrem Kaza; Tebdil ve tağyir ihtimali kesinlikle söz konusu olamaz. Allah ﷻ buyuruyor ki: “Benim katımda söz (kaza) değişmez.[4] Bu ayet mübrem kazadan bahsetmektedir…

Muallak Kaza;Tebdil ve tağyir ihtimali vardır. Kur’an-ı Kerim’de “Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır, kitabın aslı O’nun katındadır.[5] buyrulmaktadır. Allah ﷻ bu kısım/Muallak Kaza/Kader’i bir takım olaylara bağlamıştır.[6]

Örneğin; “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.”[7] , “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabâsını kollayıp gözetsin!” [8] vb… Hadis-i Şerifler bu Muallak Kaza/Kader Kısmına girmektedir.Yoksa sadece Allah’ın ﷻ bildiği ve kendisinden başkasının kat’iyyen göremeyeceği Kader-i Mübrem kısmına girmemektedir.

Dolayısıyla kişinin kiminle evleneceği Mübrem/Kesin Kader’idir. Bir insan kiminle evleneceği hususunda kendi iradesi ve aklıyla karar verir, kader de devreye girer… Şayet tüm iyi insanlar birbiriyle evlense İmtihan meydana gelmez…Dikkat ederseniz evliliklerde hep birbirini tamamlama vardır.

Nitekim Eshab-ı Kiram’dan bir zatın Efendimiz ﷺ ‘e :“Falan kadınla evlenmek istiyorum, dua buyurun” demesi üzerine:

لو دعا لك إسرافيل وجبريل وميكائيل وحملة العرش وأنا فيهم ما تزوجت إلا المرأة التي كتبت لك “

“Eğer İsrafil, Mikail, Cebrail ve Hamele-i Arş’ın aralarında ben de bulunsam ve sana dua etsem, gene senin için yazılan kadınla evlenirdin” [9]

Rızık hakkında Allah ﷻ ; “Doğrusu Rabbin dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de az verir. Şüphesiz O, kullarının durumunu en iyi bilen ve onları hakkıyle görendir.”[10] buyurmaktadır.

Ömür/Ecel Hakkında Allah ﷻ; “Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” [11] buyurmaktadır.

Ez Cümle; İnsanın Kaderinde; Eş, Rızık ve Ömür değişmez…

“Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı;

Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı!..” Necip Fazıl Kısakürek….Vesselam;

[1] Tirmizi, Kader 10, 2145.

[2] Seyyid Şerif Cürcani, Tarifat, 1/179

[3] Bkz; a.g.e Tarifat,

[4] Kaf Suresi ; 29

[5] Rad Suresi; 39

[6] İmam Rabbani, Mektubat, 1/217

[7] Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 3/63

[8] Buhârî, Edeb 12, Büyû` 13; Müslim, Birr 20, 21; Ebû Dâvûd, Zekât 45)

[9] Bu Hadis Feyzu’l-Kadîr, 5/407’te geçmekte,İbn Asakir;), Kenzu’l-ummal, h. No: 501, 1581

[10] İsra Suresi; 30

[11] Araf Suresi; 34

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Ayrıca Bakınız

Nazar Nasıl Değer Ve Neler Yapmalıyız?

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebine göre; göz ve nazar haktır. Şöyle ki; bir insan bir şeye …

Bir cevap yazın