Perşembe , Kasım 26 2020

Usûl-û Fıkıh Kitapları

1-) Fukaha mesleği (Hanefi mesleği)

*Usül kaidelerini fıkhın tatbikatından çıkartmışlardır.
*Fıkhi meseleler hakkında usül kaidelerinin tatbikatına önem vermişlerdir.
*Konuları izah ve tatbik esnasında çokça misal vermişlerdir.
*Hanefi Usulü Şafii Usülü’nden daha güç olmakla beraber, İslam
Hukuku’nun anlaşılmasına daha elverişlidir.
*Bu usûle mantıkta cüzden küllevarım denir.Olaylardan hareketle genel kaidelere ulaşılır

340 Kerhî , er-Risale fil- Usul


370 Cessâs , el-Füsûl fi’l-usûl


430 Debûsî , Takvîmü’l-edille

482 Pezdevî , Kenzü’l-vüsûl ilâ marifeti’l-usûl


483 Serahsî , Usûlü’s-Serahsî

539 Alâaddin Semerkandî , Mîzânü’l-Usûl fî Netâici’l-ukûl


552 Alâaddin el-Üsmendî , Bezlü’n-Nazar

644 Ahsîkesi (644/1247), el-Müntehâb fî Usûli’l-Mezheb


691 Habbâzî , el-Muğnî fî Usûli’l-fıkh

710 Nesefî , Menâru’l-envâr ve şerhi Keşfü’l-esrâr


730 Abdülazîz Buhârî , Keşfü’l-Esrâr an usûli’l-pezdevî

1-) Mütekellimin mesleği (Şafii mesleği)

*Bir kısmı daha ziyade ilmi kelam meseleleri üzerinde durmuşlardır.
(Bunun için bu mesleğe mütekellimin mesleği denmiştir)

  • Bu usül mantık ilminde küldencüze varım şeklidir. Genel kaidelerden olayların hükümleri çıkarılır.
  • Kaideler üzerinde durup akli istidlalle meşgul olmuşlardır.
    *Usule ait meseleleri fıkhi meselelerden ayırıp tatbikata girmemişlerdir.

204 Şâfiî , er-Risâle

415 Kâdî Abdülcebbâr , el-Umde

436 Ebu’l-Hüseyn el-Basrî , el-Mutemed

456 İbn Hazm , el-İhkâm fî usuli’l-ahkâm

478 Cüveynî , el-Burhân


505 Gazzâlî , el-Müstasfâ

606 Fahreddin er-Râzî , el-Mahsul


631 Âmidî , el-İhkâm fî Usûli’l-ahkam

646 İbnü’l-Hâcib , Müntehe’s-sûl ve’l-emel

685 Kâdî el-Beydâvî , el-Minhâ

1-) Memzuc meslek

Bu meslek 2 kısmın karışımından oluşur. Fukaha ve Mütekellim mesleği.
Dolayısıyla özelliklerini zikre gerek duymuyoruz.

694 İbnü’s-Sââtî , Bedîu’n-nizâm


747 Sadru’ş-Şerîa , Tenkîhu’l-usûl ve şerhi et-Tavdîh

771 Sübkî , Cemu’l-cevâmi


790 Şâtıbî , el-Muvâfakât


834 Molla Fenârî , Fusûlü’l-Bedâi

861 ibnü’l-Hümâm et-Tahrîr


885 Molla Hüsrev Mirkâtü’l-vüsûl ve şerhi Mirâtü’l-usûl

1119 İbn Abdişşekûr el-Bihârî Müsellemu’s-sübût


1176 Ebû Saîd el-Hâdimî , Mecâmiu’l-hakâik

1250 Şevkânî , İrşâdü’l-Fuhû

®Mikail Yetkin

Hakkında Mikail Yetkin

Bir cevap yazın