Hakkımızda

  • Meşîhat Nedir?
  • Amacımız
  • Hedefimiz
  • Fetva Usulü
  • Künye

Meşîhat Nedir?

Osmanlı’da dini meselelerin kontrol ve idare edildiği, Dünya’daki tüm Müslümanlar için nihai karar organı olan Şeyhülislamlık makamının resmi adı olan Meşihat, kelime itibariyle hocalık makamı demektir. 

Amacımız

Yaşadığımız çağ, haberleşme araçlarının yaygınlaşmasıyla doğru bilgiler ve fikirler kadar yanlışların da dünya üzerinde hızla yayıldığı bir çağdır. Günümüzde internet ve sosyal medya mecraları aziz ve tek hak din olan dinimiz İslam hakkında doğru ve yanlış bilgilerin birbirine karıştığı yerler haline gelmiştir. Samimi Müslümanların kaynağıyla İslamî bilgilere ulaşabilecekleri, fıkhî ve daha önemlisi itikâdî yanlışlardan kendilerini koruyabilmeleri adına bu mecralarda doğru dini bilgilerin paylaşılması zaruret halini almıştır.

Bu zarurete binaen açmış olduğumuz sitemizde, alanında uzman hocaefendiler aracılığıyla, halkımızın dini suallerine cevap vermeyi ve tüm Müslümanların ehl-i sünnet çatısı altında doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmelerini, kolayca dini konularda danışmanlık hizmetine erişebilmelerini hedefliyoruz.

Hedefimiz

İslamiyet hakkında insanların akıllarına düşen tüm şüphelerin izale edildiği, Müslümanların tüm fıkhi suallerine cevap verilen ve bu hizmeti farklı dillere çevirerek dünya üzerindeki tüm Müslümanların istifadesine sunmak gayesiyle çalışıyoruz.

Meşîhat Fetva Usulü

Fıkıh, insanların amel noktasında lehine ve aleyhine olan şeyleri tertip eden bir ilim dalıdır. Fıkıh ilminin temel dört kaynağı ise “Edille-i Şeriyye” olarak ifade edilen Kur’ân, sünnet, icmâ ve kıyastır.

Fıkıh ilmi Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde Müslümanlar arasında şifahi bilgiler olarak aktarılıyordu ve bütün sahabe, dini problemlerini Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e danışıyordu. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in vefatından sonra fetva işini halifeler ve müçtehit sahabîler devam ettirdiler. Ve daha sonra müçtehit imamlar bu meseleyi ele alıp kaideleştirdiler.

Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar, başta Ebu Hanife (rahimehullah) olmak üzere bu müçtehit imamların Kur’an ve sünnetten çıkardıkları hükümler ile devletlerini yönettiler. Tarih boyunca Müslümanların kâhir ekseriyeti dört mezhebe tabi oldu. Lakin son iki yüz yıl içerisinde fıkıh anlayışı üzerinde birçok değişimler oldu. Suud devletinin Selefiliği devlet mezhebi olarak benimsemesiyle selefi fıkıh anlayışı ve Mısır’da İngilizlerin piyonu Afgâni ve Abduh’un fıkha modern yaklaşımları sebebiyle modern fıkıh anlayışı ortaya çıktı. Bu sebeple ecdadımız Osmanlı’nın fıkıh anlayışı nebzeten bir sarsıntıya uğradı.

Meşîhat, Osmanlı Devleti’nin fakihlerinden bizatihi ders görmüş olan ve Türkiye’de Osmanlı fıkıh anlayışını ihya etmeye gayret eden Mehmet Savaş ve Halil Gönenç hocamız ve talebelerinin fıkıh anlayışını temel alarak insanlara doğru bilgiyi ulaştırmaya gayret eder.

Yayın Sorumlusu

Mustafa ŞEKERCİ

Sosyal Medya / Tanıtım

Mücahit AYDEMİR