Salı , Kasım 24 2020

İlim Talebesinin El Kitapları

“Sen ilme küllünü vermediğin sürece ilim sana cüzünü vermez” der büyükler. Peki ilim talebesi ilme nasıl küllünü verecek? Bu sual, üzerinde tefekkür edilmesi gereken mühim suallerden biri. Abdülfettah Ebu Ğudde (Ra) Kıymetü’z-Zeman’da selefin kıssalarının ilme rağbet noktasında kişi üzerinde büyük bir tesir bıraktığını vurgular.[1]  

Bir hadis öğrenmek için Medin’den Şâm’a giden Cabir bin Abdillah’lar (Ra)..

Ebu Hanife’nin dersini kaçırmamak için çocuğunun cenazesine katılamayan Ebu Yusuf’lar..

Altıyüz bin Hadisten süzdüğü el-Câmiu’s-Sahîh’i yazarken her hadiste boy abdesti alan Buhari’ler…

Endülüs’ten Bağdat’a Ahmet bin Hanbel’den Hadis almak için gelen Baki bin Mahled’ler…

Doğru bildiği hakikatlerden ne pahasına olursa olsun dönmeyen Ahmet bin Hanbel’ler.

Telifle meşgul olduğu için otuz yıldır kız kardeşinin yemek yedirdiği Râzi’ler…

Gece telifle meşgul olurken eli yorulduğu için geçen vakte üzülerek ağlayan Nevevi’ler…

Ölüm döşeğinde gece gündüz mütala ile meşgul olan Keşmiriler ..

Ve daha niceleri bizim ilmi ufkumuzu ötelere taşır, ilme olan şevkimizi ve hırsımızı zinde tutar. O halde onların sirelerini anlatan kitaplar her ilim talebesinin el kitapları olması gerekir. Onlardan bir kaçı:

Safahât min Sabri’l Ulema, Abdü’l-Fettâh Ebu Gudde.

Kıymetü’z-Zaman İnde’l Ulemâ, Abdü’l-Fettâh Ebu Gudde.

Meâlimi İrşâdiyye Li Sınâati Tâlibi’l İlim, Muhammed Avvâme.

Câmiu Beyâni’l İlmi Ve Fadlihi, İbnü Abdilber.

El-fakîh Ve’l Mütefakkih, Hatib el-Bağdâdi Hatib el-Bağdâdi.

Tezkiretüs’Sami ve’l-Mütekellim, İbnü Cemâa.

Ta‘lîmü’l Müteallim, Burhâneddin ez-Zernûci.

Er’rıhle Fi Talebi’l Hadis, Hatip el-Bağdâdi.

Hazâ Vâlidî, Ramazan el-Butî.

El-İmam Ebu Hanife Ve Sâhibeyhi, Zehebi.

Hüsnüt’tekâzi, Bulugu’l Emâni, El-Havi, El-İmtâ‘, Lemehâtün’Nazar, Kevseri.

Nefhatü’l Anber Fi Hayati İmâmu’l Asri eş-Şeyh-Envar. Bennûri.

Türkçelerden:

Ali Ulvi Kurucu, Hatırat.

Muhammed Emin Er Hoca Hatırat.

Şark medreselerinde bir Ömür, Sadettin Öztoprak.

Ölüm Daha Güzeldi, Ahmet Davutoğlu.

Halil Gönenç Hoca Hayatı Ve Hatıratı, Nezir Demircan.

Bir Ömür Böyle Geçti, Nureddin Boyacılar.


[1] Ebu Gudde, Kıymetüz-Zemeni İnde’l Ulema, Mektebetü’l Matbûâtu’l İslâmiyye, s.15.

Hakkında Bahrullah Atar

Ayrıca Bakınız

Hanefi Mezhebi Kuruluş Kitapları

Hanefi Mezhebi Kuruluş Kitaplarını Tanıyalım...

Bir cevap yazın